Prečo študovať filozofiu?

 • Si zvedavá?
 • Chceš lepšie porozumieť svetu, v ktorom žiješ?
 • Nahnevajú Ťa niekedy správy v médiách?
 • Chceš si vytvárať vlastné názory?
 • Si nespokojný s povrchnými odpoveďami?
 • Rád rozoberáš veci do detailov?
 • Myslíš si, že o problémoch treba diskutovať?
 • Chceš kriticky myslieť?
 • Rada experimentuješ so svojimi myšlienkami?
 • Baví Ťa spoznávať názory majstrov myslenia?

Ak áno, tak štúdium filozofie je pre Teba to pravé!

Čo Ťa naučí filozofia?

Naučíš sa

 • logicky uvažovať a argumentovať,
 • chápať problémy v súvislostiach,
 • odhaliť predsudky, prehliadané detaily a protirečenia,
 • nenechať sa oklamať tým, čo sa zdá byť samozrejmé,
 • konštruktívne diskutovať o akejkoľvek téme,
 • sformulovať stratégie riešenia tých najhlbších problémov.

Vďaka štúdiu dokážeš

 • analyzovať odborný text ľubovoľného druhu,
 • rýchlo prečítať množstvo textov a zorientovať sa v nich,
 • zaujať kritický postoj k názorom v politike a médiách,
 • jasne a precízne formulovať svoje myšlienky,
 • komunikovať a diskutovať na vysokej úrovni,
 • brániť sa propagande, manipulácii a klamlivým správam.

Pozri sa, ako sa riešia filozofické problémy (PDF)

Ďalšie informácie o štúdiu filozofie

Prečo na FiF UK v Bratislave?

 • UK je najstaršia a najlepšia univerzita na Slovensku
 • FiF UK je najväčšia humanitná fakulta na Slovensku
 • náš diplom má hodnotu – jeho dosiahnutie si vyžaduje úsilie
 • preferujeme individuálny prístup – žiadne masové prednášky!
 • pestujeme rozmanitosť filozofických škôl a smerov
 • naši pedagógovia robia vedecký výskum a získavajú zaň rôzne ocenenia
 • môžeš si zapisovať predmety z množstva iných odborov na fakulte
 • ponúkame aj pohľad do netradičných oblastí filozofie:
  feministickej filozofie, filozofie médií či filozofie smrti
 • úzko spolupracujeme s Katedrou logiky a metodológie vied, ktorá poskytuje špeciálny tréning v logickom myslení a je jediná svojho druhu na Slovensku

A navyše…

 • Bratislava nie je len hlavným mestom SR, ale aj najväčším študentským mestom na Slovensku
 • mesto žije po celý rok – ponúka rozmanité možnosti kultúrneho vyžitia
 • FiF UK sídli v historickej budove v samom centre Bratislavy na nábreží Dunaja
 • do Viedne, Brna či Budapešti je to od nás na skok

Študuj na FiF UK!

Kto Ťa bude učiť?

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.

Patrí k najznámejším slovenským filozofom. Venuje sa najmä francúzskej filozofii, z ktorej intenzívne prekladá (Deleuze, Foucault). Jeho kurz nemeckej klasickej filozofie je vďaka náročnému záverečnému testu už legendárny.

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Zameriava sa na etiku a filozofickú antropológiu. Je poprednou slovenskou odborníčkou na filozofickú koncepciu Teilharda de Chardin.

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Zameriava sa na súčasnú americkú filozofiu, predovšetkým pragmatizmus. Prednáša tiež kurzy z filozofie mysle a metafilozofie. Do slovenčiny preložil napríklad Hobbesovho Leviathana.

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

z Katedry logiky a metodológie vied
Bývalý dlhoročný rektor univerzity je autorom najznámejšej učebnice logiky na Slovensku. Špecializuje sa na logickú sémantiku. Študentov rád potrápi paradoxmi a hádankami. Zaoberá sa tiež uplatnením logiky v práve.

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

z Katedry logiky a metodológie vied
Je špičkovým logikom a patrí k najmladším profesorom. Napísal niekoľko kníh z oblasti sémantiky a pragmatiky. Učí dejiny analytickej filozofie, je šéfredaktorom medzinárodného vedeckého časopisu Organon F a mimoriadne plodným prekladateľom.

Prof. Michal Chabada, PhD.

Je popredným odborníkom na stredovekú filozofiu, predovšetkým J. D. Scota a T. Akvinského. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie. Budúcim učiteľom filozofie tiež prednáša didaktiku.

Doc. Erika Lalíková, PhD.

Jej doménou sú dejiny slovenskej filozofie, najmä v dvadsiatom storočí (Svätopluk Štúr, Igor Hrušovský), ale aj novoveká a francúzska osvietenská filozofia.

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Zaoberá sa sociálnou a politickou filozofiou, najmä problematikou moci a demokracie. Jeho špecialitou je francúzska filozofia (Rousseau, de Tocqueville, Foucault). Je tiež aktívnym publicistom a angažovaným intelektuálom.

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Na Slovensku spoluzakladala feministickú filozofiu, v ktorej sa špecializuje na problémy poznania a vedy. Je odborníčkou na epistemológiu, predovšetkým na problematiku skepticizmu a sociálnej zakotvenosti poznania.

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Jeho parketou je teória poznania. Špecializuje sa na problematiku skepticizmu, zdôvodnenia a „zdravého rozumu“. Budúcich filozofov trénuje v kritickom, analytickom čítaní.

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Zaoberá sa filozofiou dvadsiateho storočia (novokantovstvo, fenomenológia, psychoanalýza), filozofiou matematiky a neskorým Wittgensteinom. Kladie dôraz na analýzu textu a detailné diskusie.

PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Je odborníkom na filozofiu I. Kanta, analytickú filozofiu prirodzeného jazyka a na teórie vedeckého pokroku. Každý absolvent filozofie si pamätá úvodný predmet s dr. Sabelom, rovnako ako jeho kurz metafyziky. Nemá zmysel opisovať – treba zažiť.

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Je špecialistom na antickú grécku filozofiu, z ktorej preložil niekoľko diel. Jeho kurzy sú vynikajúcou príležitosťou na dôkladné oboznámenie s gréckou filozofickou terminológiou.

Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.

Dlhé roky pôsobil ako dekan fakulty. Jeho doménou je nemecká filozofia 19. a 20. storočia, z ktorej tiež prekladá. Je jedným z autorov učebnice filozofie, ktorú poznáš zo strednej školy.

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

Patrí k zakladateľkám feministickej filozofie na Slovensku. V tejto oblasti intenzívne publikuje a učí. Vedie tiež kurz metafyziky a autorsky sa podieľala na príprave stredoškolskej učebnice dejín filozofie.

Doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.

z Katedry logiky a metodológie vied
Zaoberá sa filozofiou vedy. Je expertom na dielo Jürgena Habermasa, z ktorého prekladá. Ako absolvent filozofie a fyziky sa dokonale orientuje vo filozofických problémoch prírodných vied.

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

Hlavnou oblasťou jej záujmu je aplikovaná etika, dejiny etických teórií 20. storočia a súčasné diskusie v tejto filozofickej disciplíne.

PhDr. Kristína Korená, PhD.

Špecializuje sa na nemeckú a francúzsku filozofiu – napríklad na študentmi obľúbeného Friedricha Nietzscheho. Do slovenčiny okrem množstva iných prác preložila dvojzväzkový Svet ako vôľu a predstavu Arthura Schopenhauera.

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

z Katedry logiky a metodológie vied
Jeho špecializáciou sú dejiny logiky a analýza klasických argumentov. K ďalším oblastiam jeho záujmu patrí filozofia času či problematika determinizmu.

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

z Katedry logiky a metodológie vied
Špecialista na filozofiu vedy, v ktorej aplikuje svoju hlbokú znalosť logiky a logickej sémantiky. Zaoberá sa myšlienkovými experimentmi, teóriami potvrdenia, modelovaním a metodológiou historických disciplín.

Mgr. Adam Greif, PhD.

Zaoberá sa najmä teóriou poznania a problémami skepciticizmu. Jeho špecialitou je však filozofia smrti, s ktorou Ťa oboznámi na svojom voliteľnom seminári.

Mgr. Juraj Halas, PhD.

z Katedry logiky a metodológie vied
Jeho oblasťou je filozofia a história spoločenských vied. Na žiadnom kurze na Slovensku sa filozofia Karla Marxa nečíta tak detailne, ako na jeho výberových predmetoch.

Viac informácií o pedagógoch

Čo ešte ponúkame?

1. Zoznám sa s filozofickou elitou

Pravidelne u nás prednášajú domáci i svetoví odborníci.

2. Cestuj za filozofickým poznaním

Ponúkame Ti možnosť pobytov na zahraničných univerzitách.

3. Zúčastni sa na vedeckých konferenciách

Učitelia a ďalší hostia na nich prezentujú najnovšie výsledky svojej práce.

4. Zapoj sa do študentskej konferencie

Prihlás svoj príspevok, nacvič si odborné vystúpenie a vyhraj cenu!

5. Užívaj si študentský život na fakulte

Každú chvíľu narazíš na zaujímavé prednášky, diskusie a kultúrne podujatia.

6. Po škole debatuj so spolužiakmi

…a občas aj s učiteľmi v legendárnej Umeleckej besede.

7. Využi možnosť ubytovania

na internáte v najväčšom študentskom mestečku v Mlynskej doline.

Ako sa uplatníš s filozofiou?

Vďaka štúdiu filozofie sa z Teba stane univerzálne vzdelaný človek, ktorý sa uplatní všade tam,

 • kde sa pracuje s textom a rečou,
 • kde sa analyzuje a argumentuje,
 • kde sa vyžaduje rozhľadenosť a rozvinutý intelekt.

Naši absolventi a absolventky sa uplatňujú:

 • v médiách ako redaktori, reportéri a komentátori,
 • v reklamných agentúrach ako copywriteri,
 • v súkromnom sektore ako analytici, lektori, personalisti, PR manažéri,
 • v politike a verejnej správe,
 • v analytických inštitúciách zameraných na vzdelávanie, vedu a politiku,
 • v mimovládnych organizáciách,
 • v kultúrnych inštitúciách,
 • v oblasti vedy a výskumu na poli humanitných vied,
 • na základných a stredných školách ako učitelia a učiteľky občianskej náuky,
 • a, samozrejme, ako vysokoškolskí učitelia a učiteľky v odbore filozofia.

Ako sa prihlásiť?

Vyber si z našich študijných programov:

 • jednoodborové štúdium filozofie
 • učiteľské štúdium v kombinácii s filozofiou
 • meziodborové štúdium: filozofia-sociológia, filozofia-história, filozofia-etnológia a filozofia-religionistika.

Pošli nám prihlášku:

 • do 28. 2. 2018 na bakalárske štúdium
 • do 30. 4. 2018 na magisterské štúdium

Absolvuj test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky:

Chceš vedieť viac?

Príď sa pozrieť na Deň otvorených dverí v sobotu 27. januára 2018. Radi Ti ukážeme a vysvetlíme, kto sme, čo robíme a čo Ťa u nás čaká.

Chceš, aby sme prišli na Tvoju strednú školu? Povedz svojmu učiteľovi či učiteľke, nech nás zavolá. Prídeme vám predviesť kúsok filozofie :).